Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Klastri strateegia 2010-2012

Arengustrateegia on kokkulepe, mis viib ühise tegevuse tulemusena Eesti logistilise asukoha, logistikasektori ja selle ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemisele logistikasektori ettevõtjate ühistegevuste kaudu. Arengustrateegia annab sobiliku baasi sektori ettevõtjate tegevuste harmoniseerimiseks ühise eesmärgi nimel ja võimaldab täpsustada konkreetseid arenguvisioone alavaldkondades ning ettevõtte (ja ettevõtjate gruppide) tasandil.

Arengustrateegia annab strateegilised suunised logistikasektori ekspordile suunatud tegevuskava väljatöötamiseks ning elluviimiseks aastatel 2010-2012. Samuti pannakse paika tegevusjuhised Eesti logistikasektori ettevõtjatele, kuidas ühiselt ja koostöös teiste sektoritega suurendada Eesti logistilise asukoha tuntust, tõstes seeläbi Eesti logistikasektori konkurentsivõimet ja suurendada terviklahenduste ja lisandväärtust pakkuvate toodete ja teenuste müüki rahvusvahelistele klientidele.

Arengustrateegia rakendamiseks on koostatud viis tegevuskava – ühisturunduse, tootmisvõimsuste jagamise, kommunikatsiooni, infotehnoloogia arenduse ja hariduse arendamise tegevuskavad.

2009. aastal läbiviidud logistikasektori ettevõtjate ja planeeritavate koostöötegevuste kaardistuse ja läbiviidud turu-uuringu tulemusena sõnastati eesmärgid, mille täitmisel Eesti kui logistilise asukoha ja Eesti logistikasektori (ettevõtjate) toodete ja teenuste tuntus maailmatasemel tõuseb oluliselt ning seeläbi

1) suureneb ettevõtjate rahvusvaheline konkurentsivõime;
2) suureneb Eesti ettevõtjate poolt osutatud logistikasektori teenuste lisandväärtus;
3) suureneb ettevõtjate ekspordikäive;
4) suureneb käive uutest toodetest ja teenustest;
5) tugevneb pikaajaline koostöö logistikasektori ettevõtjate ning ettevõtjate ja logistika sidusorganisatsioonide ja haridus- ja teadusasutuste vahel;
6) paraneb strateegiline planeerimine ning plaanide realiseerimiseks tehtavad tegevused on koordineeritud ning efektiivsemad;
7) luuakse uusi töökohti;
8) tehakse Eestisse rohkem välisinvesteeringuid (transpordi- ja tööstusettevõtted, tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted).

Arengustrateegia eesmärk

Arengustrateegia elluviimine omab märkimisväärset makromajanduslikku mõju nii Eesti logistikavaldkonnale kui majandussüsteemile tervikuna. Strateegia realiseerimisest saavad otseselt kasu logistika ja tarneahelate juhtimisega tegelevad ettevõtted, kui kaudselt seotud valdkonnad (sh IKT, finants- ja kindlustusinstitutsioonid, kinnisvaraarendajad, projekteerimisfirmad, ehitussektor, disainerid ja tootearendajad, turism, erinevaid tugiteenuseid pakkuvad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted). Strateegia realiseerimine kasvatab otseselt Eesti eksportivate tööstusettevõte konkurentsivõimet, kuna logistiliste kanalite efektiivsus on otseses seoses eksportööride klienditeeninduse taseme ja tarneahelate juhtimise kogukuludega.

Logistikasektori arengustrateegia eesmärgiks on sõlmida kokkulepe ettevõtjate ja tugistruktuuride ühisteks tegevusteks lähima viie aasta jooksul allolevate eesmärkide täitmiseks:

Eesmärk 1
Loodud on kliendihaldussüsteem, keskne infokanal, ühtne visuaal, sõnumid ja infokandjad ning kommunikatsioonivõrgustik, mille kaudu viiakse ellu turundustegevusi regulaarselt ja süsteemselt olulistel sihtturgudel ja kliendisegmentides.

Eesmärk 2
Klastripartnerite tootmisvõimsuste jagamise ning ressursside ühiskasutuse korraldamise kaudu arendatakse välja uued, kõrge ekspordipotentsiaali ja suure lisandväärtusega tooted ning teenused.

Eesmärk 3
Saavutatud on sektorisisene ühtne arusaam ja kokkulepe Eesti logistilise asukoha ja logistikasektori konkurentsieeliste kohta.

Eesmärk 4
Logistikasektori ühtsed sõnumid, sektori eripära ja toimemehhanismid on teadvustatud arvamusliidrite sihtgruppidele, kelle kaudu saavad potentsiaalsed kliendid infot Eesti logistikasektori kohta (välisministeerium ja EAS esindajad välisriikides, poliitikud, eesti avalikkus, ajakirjandus, jne), mille tulemusena avalik sektor teeb erasektoriga koostööd ekspordi edendamiseks.

 Eesmärk 5
Koondatud on ettevõtjate sisend Euroopa Liidu, riiklike ja erasektori infotehnoloogia arendusprojektide elluviimiseks logistikasektoris.

 Eesmärk 6
Algatatud on süsteemne koostöö sektori ettevõtjate ja haridus- ja teadusasutuste vahel eesmärgiga parandada õppetöö kvaliteeti ning tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet kõrgema kvalifikatsiooniga lõpetajate värbamise võimaluse kaudu.

Eesmärk 7
Klastri tegevuse tulemusena on suurenenud klastri liikmete ekspordikäive viiendal aastal projekti algusele eelnenud aastaga võrreldes vähemalt 30% võrra.

Arengustrateegia ajahorisont on kolm aastat. Strateegia ajakohasust vaetakse Juhtrühma ümarlaudadel regulaarselt vähemalt korra kuue kuu jooksul koos Arengustrateegia Tegevuskava elluviimise tulemuste analüüsiga.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv