Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Klastri strateegia 2013-2015

Logistikaklastri strateegia 2013-2015

Arengustrateegia on kokkulepe, mis viib Eesti logistikasektori ja selle ettevõtjate rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemisele ja asukoha ärakasutamisele ühistegevuste kaudu.

Arengustrateegia käsitleb Eesti majanduse ühte olulisemat valdkonda. Logistikasektori loodud lisandväärtus moodustas PriceWaterhouseCoopers Advisors koostatud uuringu järgi 2012. aastal ca 16% Eesti sisemajanduse kogutoodangust.  Logistikasektor genereerib otseselt ja kaudselt Eestis tööd ca 82 tuhandele inimesele, kelle aastased tarbimiskulutused kokku on ligikaudu 1,3 miljard eurot. Riigieelarvesse panustab logistikasektor erinevate maksude ning dividendide näol ligikaudu 0,8 miljardit eurot aastas.

Arengustrateegia käsitleb Eesti logistikavaldkonna kahe kõige olulisema probleemi lahendamist:

  • Eesti nähtavus logistikateenuste kasutajate seas marsruutidel, milleks saab kasutada ka Eestit, on madal.
  • Tervikliku konkurentsivõime kujundamine Eesti riigis pole õnnestunud –logistikaettevõtted panustavad tegevuste elluviimisele, üha suurem on aga riikidevaheline konkurents soodsate regulatsioonide kujundamisel.

Peamine eesmärk on arengustrateegial Eestit läbivate ida-lääne suunaliste logistikakanalite tutvustamine potentsiaalsetele kasutajatele. Tegemist on väga pikaajalise protsessiga, kus töötatakse ettevõtete ja piirkondadega, kus klientide endi otsustusprotsess võib kesta aastaid, eriti veel uute tarnekanalite valiku puhul.

Teiseks oluliseks teemaks on Eesti riigis valdkonna olulisuse teadvustamine. Kuna valdkonna kasvule on oluline mõju riigi poolt määratavatel tasudel, siis koostöö selles osas peab arenema. Eesti konkurendid naabermaades on koostöös riigiga konkurentsivõimet kasvatanud ja saavutanud kasvu kaubamahtude osas. Eesti ettevõtete konkurentsivõime tõstmist peab jätkama stabiilse ärikeskkonna loomise, kaubamahtude kasvatamise ja uute klientide leidmise teel.

Klastri tegevuse läbi:

  1. suureneb ettevõtjate rahvusvaheline konkurentsivõime
  2. suureneb töökohtade arv Eestis kui transpordikoridoride sõlmpunktis;
  3. suureneb Eesti ettevõtjate poolt osutatud logistikasektori teenuste lisandväärtus ja kõrge lisandväärtusega töökohtade arv;
  4. suureneb ettevõtjate ekspordikäive;
  5. suureneb käive uutest toodetest ja teenustest;
  6. tugevneb pikaajaline koostöö logistikasektori ettevõtjate ning ettevõtjate ja logistika sidusorganisatsioonide ja haridus- ja teadusasutuste vahel;
  7. paraneb strateegiline planeerimine ning plaanide realiseerimiseks tehtavad tegevused on koordineeritud ning efektiivsemad;
  8. kasvab rahvusvaheliste ettevõtete arv, mis kasutavad Eestit oma logistikategevuste baasina (transpordi- ja tööstusettevõtted, tugiteenuseid pakkuvad ettevõtted).

Logistikasektori arengustrateegia eesmärk on sõlmida kokkulepe ettevõtjate ja tugistruktuuride ühisteks tegevusteks lähima viie aasta jooksul allolevate eesmärkide täitmiseks:

Eesmärk 1

Läbi süsteemse töö klastri, klastriettevõtete ja Eesti tutvustamine.

Regulaarselt Eestis toimuvatest logistikaalastest sündmustest teavitav infokiri, mille kaudu antakse olulistel turgudel infot Eesti majandus- ja investeerimiskeskkonnast ning logistikasektori ettevõtetest. Jätkub nähtavuse suurendamine sihtturgudel. Jälgitakse klastri liikmete turundussõnumite käsiraamatu kasutamist, vajadusel täiendatakse seda uue informatsiooniga. Järjepidev kontaktide kogumine klaari liikmetelt, kellele antud infolisti abil teavitusi saata.

Eesmärk 2

Klastri tegevuse tulemusena on suurenenud klastri liikmete ekspordikäive viiendal aastal projekti algatamisele eelnenud aastaga võrreldes vähemalt 30% võrra.

Eesmärk 3

Klastripartnerite tootmisvõimsuste jagamine ning ressursside ühiskasutuse korraldamine, et arendada edasi uusi, kõrge ekspordipotentsiaali ja suure lisandväärtusega tooteid ning teenused. Olemasolevate tootestsenaariumite hulgast valitakse kuni viis olulisemat ning töötatakse nendega edasi kapitali kaasamise eesmärgiga välisriikidest. Arendatakse edasi ka seni ühtsesse tootekataloogi koondatud ettevõtete ühistegevust.

Eesmärk 4

Logistikasektori ühtsed sõnumid, sektori eripära ja toimemehhanismid teadvustatakse arvamusliidrite sihtgruppidele, kelle kaudu saavad potentsiaalsed kliendid infot Eesti logistikasektori kohta (välisministeerium ja EAS esindajad välisriikides, poliitikud, Eesti avalikkus, ajakirjandus jne), mille tulemusena avalik sektor teeb erasektoriga koostööd ekspordi edendamiseks.

Eesmärk 5

Süsteemse koostöö teostamine sektori ettevõtjate ning haridus- ja teadusasutuste vahel eesmärgiga parandada õppetöö kvaliteeti ning tõsta ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsivõimet kõrgema kvalifikatsiooniga lõpetajate värbamise võimaluse kaudu. Partnerite ja õpilaste/üliõpilaste vaheliste kontaktide suurendamine.

Eesmärk 6

Riiklike ja erasektori infotehnoloogia arendusprojektide elluviimisele kaasa aitamine.

 

Arengustrateegia ajahorisont on kaks aastat. Strateegia ajakohasust vaetakse Juhtrühma ümarlaudadel regulaarselt vähemalt korra kuue kuu jooksul koos Arengustrateegia tegevuskava elluviimise tulemuste analüüsiga. Põhjalikum strateegia pikemaajaliseks perioodiks koostatakse 2014. aasta lõpus või 2015. aasta alguses.

Arengustrateegia elluviimine omab märkimisväärset makromajanduslikku mõju nii Eesti logistikavaldkonnale kui majandussüsteemile tervikuna. Strateegia realiseerimisest saavad otseselt kasu nii logistika ja tarneahelate juhtimisega tegelevad ettevõtted kui ka seotud valdkonnad (sh IKT, finants- ja kindlustusinstitutsioonid, kinnisvaraarendajad, projekteerimisfirmad, ehitussektor, disainerid ja tootearendajad, turism, erinevaid tugiteenuseid pakkuvad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted). Strateegia realiseerimine kasvatab otseselt Eesti eksportivate tööstusettevõte konkurentsivõimet, kuna logistiliste kanalite efektiivsus on otseses seoses eksportööride klienditeeninduse taseme ja tarneahelate juhtimise kogukuludega. 

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv