Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Emissioonide vähendamiseks tuleb sadamas seisvad laevad viia üle keskkonnasõbralikele energiaallikatele

Tallinna Sadama eesmärk on saavutada kogu oma sadamategevuses kliimaneutraalsus hiljemalt 2050. aastaks. Sadama puhul on keskkonnale kõige suurema positiivse mõjuga leevendusmeetmeks kai ääres seisvate laevade energiavajaduse rahuldamine diiselmootorite asemel roheelektriga või laevade üleviimine alternatiivsetele keskkonnasõbralikematele kütustele, mis vähendaks heitkoguseid kuni poole võrra.

Tallinna Sadam on koostöös Mereakadeemiaga arvutanud 2019. aasta andmete pealt kokku kasvuhoonegaaside koguse, mis Tallinna Sadama grupi ettevõtete (Tallinna Sadam, TS Laevad, TS Shipping) puhul oli võrdne 27 069 tonni CO2 ekvivalenti ning Tallinna Sadama emaettevõtte  koos terminalide operaatorite, sadamat külastavate laevade ning neid läbiva muu liiklusega vastas 97426  tonni CO2 ekvivalendile. Tervikuna Eesti kasvuhoonegaaside 2019. aasta arvutatud heitkogusest moodustavad need  hinnanguliselt vastavalt 0,18 protsenti ja 0,66 protsenti.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul sõltub kliimamuutuste kiirenemise pidurdamine lähemate aastakümnete jooksul iga ettevõtte kohe praegu tehtavast tegevusest.  „Olulise transpordi- ja logistika sõlmpunktina Eestis ja Läänemere ääres omame selget vastutust selle eest, et tulevikus oleks õhk puhtam ning me kasutaksime ressursse võimalikult tõhusalt. Samuti on meie eesmärk aidata kaasa kogu Läänemere kestlikule arengule,“ ütles Kalm.

Ta lisas, et kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamine aitab Tallinna Sadamal tegeleda esmalt kõige suuremat mõju omavate lahendustega. Suurema osa Tallinna Sadama alal toimuva sadamategevuse (sh operaatorfirmad ja üürnikud) kasvuhoonegaaside heitest moodustas 2019. andmete põhjal  laevaliiklus (53%), millele järgnes elektritarbimine (23%), liikuvvahenditest tulenev emissioon (11%), soojustarbimine (10%) ja statsionaarsed seadmed (3%).

„Arvestades, et reisi- ja kaubalaevade ning tankerite kai ääres seismisel emiteeritavad heited moodustavad suurema osa meie keskkonnajäljest, oleme emissioone vähendavaid lahendusi ka juba rakendamas. Eelmisel aastal paigaldasime viiele Vanasadama kaile kaldaelektriseadmed, millega sadamas seisvad laevad saavad maapealset elektrit kasutades vähendada laevamootorite heitgaase, mürareostust ja kütusekasutust,“ selgitas Kalm.

Kui lisaks Vanasadamale pakkuda rohelisest energiast toodetud kaldaelektrit ka kõigis teistes sadamates, siis väheneks laevaliiklusega seotud emissioon 47 646 tonni CO2ekvivalendi võrra.

Tallinna Sadama  tütarettevõte TS Laevad astus eelmisel aastal olulise sammu fossiilsetest kütustest loobumise ja nullemissioonini jõudmise suunas, kui Virtsu-Kuivastu liinil hakkas reisijaid teenindama Eesti esimeseks hübriidreisilaevaks ümber ehitatud parvlaev Tõll. Tallinna Sadam jätkab oma laevastiku üle viimisega  alternatiivkütustele ning ei välista tulevikus  ka näiteks vesinikku. Selle arvelt oleks võimalik emissioone vähendada 20 563 tonni CO2 ekvivalendi võrra. „Mõtleme juba praegu pikema perspektiiviga, et suudaksime liikuda jõudsamalt edasi oma kliimaneutraalsuse eesmärgi täitmiseni,“ ütles Kalm.

Elektritarbimise ökoloogilise jalajälje vähendamiseks sõlmis Tallinna Sadam käesoleval aastal  Eesti Energiaga lepingu taastuvenergia ostmiseks ning tarbib nüüdsest ise ainult Eestis toodetud rohelist elektrit. Seeläbi jääb aastas kokku õhku paiskamata ligi 7000 tonni CO2 heiteid.

Tallinna Sadama KHG emissiooni hindamiseks koondati kokku olemasolev andmestik sadama otseste ja kaudsete saasteallikate kohta, viidi läbi Tallinna Sadama operaatorite ja üürnike seas küsitlus,  tehti päring liikuvvahendite osas Maanteeametile (nüüdne Transpordiamet), koguti infot rongiliikluse kohta ning lisaks kasutati andmeid erinevatest rahvusvahelistest merendusalastest andmebaasidest, et määratleda Tallinna Sadama külastavate laevade emissioon sadama akvatooriumis.

Tallinna Sadam on sidunud oma strateegia ÜRO kestliku arengu eesmärkidega ning aitab kaasa Eesti Vabariigi valitsuse poolt seatud kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmisele ja meie vabariigi pealinna rohelisemaks saamisele. Lisaks kliimaneutraalsusele soovitakse keskkonna alal saavutada sadamas seisvatel laevadel nullemissiooni ja suunata 70% laevajäätmeid ringmajandusse, panustades sedasi puhtamasse keskkonda ja  Läänemere hoidmisesse.

Tallinna Sadama CO2  aruande kokkuvõttega on võimalik tutvuda SIIN.

Vaata ka aruande videotutvustust SIIN.

(Allikas: https://www.ts.ee/emissioonide-vahendamiseks-tuleb-sadamas-seisvad-laevad-viia-ule-keskkonnasobralikele-energiaallikatele/)

01.05.2021

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonLiikmed
Eesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
TransKazakhstan 2023Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv