Facebook Facebook Eesti keelEnglishSuomeksiПо-русски 中国的

Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing Logistika ja Transiidi Assotsiatsioon (edaspidi Ühing) on vabatahtlik mittetulundusühing. Ühingu inglisekeelne nimi on Estonian Logistics and Transit Association.
1.2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, millel on alaline bilanss, oma pangaarve ja muu atribuutika. Oma tegevuses juhindub Ühing kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast (edaspidi nimetatud Põhikiri). Ühing esineb oma nimel hagejana ja kostjana kohtutes ja vahekohtutes.
1.3. Ühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Ühingu liige ei vastuta Ühingu kohustuste eest ning Ühing ei vastuta liikme kohustuste eest.
1.4. Ühing on asutatud 19. septembril 2001.a. aastal määramata tähtajaks.
1.5. Ühingu asukohaks on Tallinn.

2. ÜHINGU TEGEVUSE EESMÄRGID JA ÜLESANDED

Ühingu tegevuse eesmärkideks ja ülesanneteks on:
(1) Aktiivne tegutsemine Eestit läbivat rahvusvahelist kaubavahetust puudutava visiooni, strateegia ja tegevuskavade väljatöötamisel,
(2) liikmete ühiste huvide esindamine suhtlemisel riigi- ja kohalike omavalitsuste organite ning teiste organisatsioonidega,
(3) osalemine liikmete ühistes huvides arendatavates projektides,
(4) aktiivne osavõtt normatiivaktide väljatöötamisel, mis on seotud Eesti logistika- ja transiidipoliitika, sadamate ja raudtee infrastruktuuri ning reisijateveo arendamisega,
(5) aktiivne osalemine kauba- ja reisijatevoogude logistika arendamisel, Eesti transiidikoridori konkurentsivõime tõstmisel ning uute kaubavoogude ja välisinvesteeringute kaasamisel,
(6) koostöö korraldamine teiste logistikaketis osalejatega, samuti koostöö teiste sarnaste organisatsioonidega rahvusvahelisel tasemel,
(7) võrdse konkurentsi printsiibi juurutamine Eesti mere- ja raudteetranspordi valdkonnas,
(8) osalemine konverentsidel ja/või nende korraldamisel,
(9) konsultatsiooniteenuse osutamine veoste ja reisijate teenindamise valdkonnas,
(10) avalikkuse teavitamine logistika ja transiidi valdkonnas toimuvast ja selle arenguperspektiividest,
(11) osalemine logistikat, transporti ja transiiti arendavate organisatsioonide töös.

3. ÜHINGU LIIKMED 

3.1. Ühingu liikmeks võib olla iga juriidiline ja füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele ja kelle tegevus ei ole vastuolus käesoleva Põhikirja punktis 4 sätestatud Ühingu liikme kohustustega. Ühingul võivad olla assotsieerunud liikmed, kes ei oma hääleõigust.
3.2. Ühingu liikmeks astumine toimub isiku avaldus-ankeedi alusel. Liikmeks vastuvõtmise otsustab Ühingu Üldkoosolek. Liikmeks vastuvõtmise otsus protokollitakse. Ühingu liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastuvõtmise otsuses märgitud kuupäev.
3.3. Ühingu liikmete arvestust peab juhatus. Ühingul peab olema vähemalt kaks liiget. Kui liikmete arv langeb alla kahe, esitab juhatus avalduse Ühingu lõpetamiseks ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist kustutamiseks.
3.4. Ühingu liikme väljaarvamine ja nimekirjast kustutamine toimub juhatuse otsusega liikme vastava avalduse või tema surmaotsuse (füüsiline isik) või lõpetamisteate (juriidiline isik) alusel. Üldkoosoleku otsusega võib liikme Ühingust välja arvata ka põhikirjasätete täitmata jätmise või Ühingule olulise kahju põhjustamise korral.
3.5. Ühingust väljaarvatud liikmele teatatakse tema Ühingust väljaarvamise otsusest ja selle otsuse tegemise põhjusest viivitamatult.
3.6. Kui liikmelisus lõpeb kvartali kestel, peab Põhikirjaga ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu kvartali eest. Ühingust väljaastumise korral tasutud sisseastumistasu ja liikmemaksu ei tagastata. Juriidilisel isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

4. ÜHINGU LIIKME ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

4.1. Ühingu liikmel on õigus:
4.1.1. võtta osa Ühingu liikmete üldkoosolekutest, saada eelnevat informatsiooni koosoleku päevakorra kohta, teha koosolekule ettepanekuid ja nõuda selgitusi ning saada vastuseid temale huvipakkuvatele küsimustele,
4.1.2. kandideerida ja olla valitud Ühingu juhtorganitesse,
4.1.3. tutvuda Ühingu liikmete üldkoosoleku protokollidega,
4.1.4. tutvuda Ühingu põhikirjaga, saada sellest koopiaid ja väljavõtteid,
4.1.5. kirjaliku nõude esitamisel ja põhjust ära näidates kutsuda kokku Ühingu liikmete üldkoosolek, kui seda nõuab vähemalt 1/10 liikmetest,
4.1.6. teha Juhatusele ettepanekuid, milliste Ühingu üldiseid huvisid puudutavate küsimustega peaks tegelema.

4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. täitma põhikirja nõudeid,
4.2.2. maksma liikmemaksu käesoleva põhikirja punkti 7 alusel fikseeritud suuruses ja tähtaegadel,
4.2.3. täitma Ühingu liikmete üldkoosolekute ja juhatuse otsuseid.

4.3. Ühingu liikme õigused ja kohustused tekivad liikmeks vastuvõtmise otsuses märgitud kuupäevast ning lõpevad väljaarvamise otsuses märgitud kuupäeval.

4.4. Ühingu liikmele võib liikme nõusolekul juhatuse otsusega kehtestada täiendavaid kohustusi.

4.5. Liikmelisus Ühingus ei ole üleantav ega päritav.

5. ÜHINGU STRUKTUUR JA JUHTORGANID

5.0. Ühingu juhtorganiteks on:
(1) Ühingu liikmete üldkoosolek
(2) Ühingu juhatus
(3) Ühingu tegevdirektor

5.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku vähemalt üks kord kvartalis.

5.2. Ühingu liikmete üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1. Ühingu eesmärkide ja põhikirja muutmine ning täiendamine,
5.2.2. Ühingu juhatuse valimine, samuti juhatuse arvulise koosseisu ja valimise korra kinnitamine,
5.2.3. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes Ühingu esindaja määramine,
5.2.4. Ühingu eelarve kinnitamine ning laenuda võtmine ja andmine,
5.2.5. Ühingu juhatuse aruannete ärakuulamine ja kinnitamine,
5.2.6 Ühingu liikmemaksu suuruse kehtestamine juhatuse ettepaneku alusel,
5.2.7. Ühingu tegevuse lõpetamise, ühinemise, jagunemis ja/või ümberkujundamise otsustamine vastavalt käesolevale põhikirjale ning kehtivale seadusandlusele. Vastav otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud või esindatud liikmetest,
5.2.8 kõigi muude küsimuste otsustamine.

5.3. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud vähemalt pooled Ühingu liikmetest. Igal Ühingu liikmel on üks hääl.
5.3.1 Ühingu liikmete üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.
5.3.2. Otsus Ühingu eesmärgi muutmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 liikmetest või nende esindajatest.
5.3.3.Otsus põhikirja muude punktide muutmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 Ühingu liikmete üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
5.3.4.Otsus Ühingu lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja/või ümberkujundamise kohta on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle 2/3 Ühingu üldkoosolekul osalenud liikmetest.

5.4 .Teate Üldkoosoleku toimumise kohta saadab juhatus kõigile liikmetele vähemalt üks (1) nädal enne Üldkoosoleku toimumist. Teade saadetakse liikmete poolt edastatud meiliaadressile. Teates peab olema näidatud ära Üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud Üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.

5.5. Ühingu juhatusse kuulub minimaalselt 1 liige ja maksimaalselt Ühingu liikmete arvuga võrdne arv liikmeid. Juhatus valitakse Ühingu liikmete poolt üldkoosolekul kolmeks aastaks.

5.6. Lisaks käesolevas põhikirjas sätestatud eesmärkide ja ülesannete praktilisele realiseerimisele, Ühingu juhatus:
5.6.1. suunab ja juhendab ühingu tegevust vastavalt Üldkoosolekul vastuvõetud otsustele,
5.6.2. valmistab ette ja viib läbi Ühingu liikmete üldkoosolekud,
5.6.3 peab Ühingu raamatupidamisarvestust seadusega sätestatud korras,
5.6.4. koostab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras ning esitab selle kinnitamiseks Ühingu liikmete üldkoosolekule,
5.6.5. teeb üldkoosolekule ettepanekuid Ühingu liikmemaksu suuruse kohta,
5.6.6. sõlmib Ühingu tööks vajalike töölepinguid.

5.7. Ühingu juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt 1 kord kuus. Ühingu juhatuse esimees kohustub kutsuma kokku juhatuse koosoleku 7 (seitsme) päeva jooksul peale selleks kirjaliku taotluse esitamist vähemalt kahe juhatuse liikme poolt. Ühingu juhatus võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega.

5.8. Juhatuse esimehel on õigus ainuisikuliselt esindada Ühingut kõikides õigustoimingutes.

6. ÜHINGU VARA

6.1. Ühingu vara tekib:
6.1.1. liikmemaksudest,
6.1.2. sihtotstarbelistest varalistest ja mittevaralistest toetustest ja annetustest,
6.1.3. muudest tuludest, mis on seotud Ühingu põhikirjalise tegevuse arendamisega.

6.2. Ühing kasutab oma vara ja tulusid üksnes oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.

7. SISSEASTUMISTASU JA LIIKMEMAKSUD

7.1. Sisseastumistasu suurus kinnitatakse Üldkoosoleku poolt kord aastas, kusjuures assotsieerunud liikmete jaoks kehtib pool sisseastumistasu määrast.
7.2. Liikmemaksu määr tasumiseks liikmetele ja assotsieerunud liikmetele kinnitatakse Üldkoosoleku poolt üks kord aastas, kusjuures assotsieerunud liikme liikmemaksu määr on maksimaalselt ½ liikme liikmemaksu määrast.
7.3. Liikmemaksu tasuvad kõik Ühingu liikmed proportsionaalselt kord kvartalis. Ühingu liikmel, kellel on liikmemaksu tasumisel võlgnevus, puudub hääleõigus kuni nimetatud võlgnevuse täies mahus likvideerimise momendini.
7.4. Ühingu huvides projektide finantseerimiseks võib olla kehtestatud projekti teenustasu. Iga konkreetne teenustasu määratakse projektist huvitatud Ühingu liikmete poolt. Seda teenustasu maksavad samuti projektist huvitatud Ühingu liikmed Ühingu poolt esitatud arve alusel.

8. ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Ühingu tegevus lõpetatakse:
8.1.1. Ühingu liikmete üldkoosoleku otsuse alusel,
8.1.2. juhul, kui Ühingu liikmete arv langeb alla kahe,
8.1.3. kohtuotsuse alusel,
8.1.4. pankrotimenetluse alustamisel Ühingu vastu,
8.1.5. muul seaduses või põhikirjas ettenähtud alusel.

8.2. Ühingu tegevuse lõpetamisel antakse Ühingu liikmete üldkoosoleku otsuse alusel Ühingu vara üle Ühingu liikmetele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud asutamislepinguga 21. septembril 2001. aastal ja parandatud üldkoosoleku otsusega 01. novembril 2004.a ja üldkoosoleku otsusega 14. aprillil 2008. aastal.

Uudised ja teated

Vaata kõiki uudiseid
Liikmed
Website built & powered by
MissioonPõhikiriLiikmed
Interaktiivne tutvustusEesti konkurentsieelisedKataloogidMeretransportRaudteetransportLennutransportTerminalidKlastri liikmedIntranetKlastri strateegia 2013-2015
Üldine infoLiikmed
Transport Logistic 2023TransKazakhstan 2022TransLogistika Kazakhstan 2021Trans Kazakhstan 2019Transport Logistic 2019TransRussia 2019TransRussia 2018CILF 2017Transport Logistic 2017TransRussia 2017Arhiiv